Velg en side

En romlov for fremtiden

For første gang siden 1969 kommer det forslag til ny romlov.

– Romområdet er i en rivende utvikling, og vi må sørge for at Norge henger med. Nå får vi et godt grunnlag for fremtidens romlov, sier næringsminister Iselin Nybø.

Dagens lov er fra 1969 og lite dekkende for å sikre dagens og fremtidens rominteresser. Siden den ble utformet har sektoren gått fra primært statlig drevet virksomhet til at private tilbyr teknologi og tjenester langs hele verdikjeden.

Regjeringens politikk for romvirksomhet er rettet mot nye arbeidsplasser, verdiskaping og bærekraftig vekst.

Norsk romvirksomhet omsetter for 8 milliarder kroner i året, hvorav 70 prosent går til eksport, mens regjeringen bevilger om lag 1,5 milliarder kroner til næringen over statsbudsjettet. Det skjer mye på området, og næringslivet trenger klare regler, sier Nybø.  

Regler for tilsyn og erstatning

Andre mål med loven er å sikre ordninger som registrerer det som sendes opp i rommet, tilsyn med romaktiviteter og regler om erstatning ved ulykker.

– Når en satellitt faller ned er det noen som har ansvar for den, særlig hvis det fører til en ulykke, sier Nybø.

Loven skal blant annet gjøre operatørenes plikter, registrering, tilsyn, sanksjoner og erstatning mer tydelige.

Romlovutvalget

* Oppnevnt 15. januar 2019 for å foreslå en ny lov om aktivitet i verdensrommet.

* Ledet av professor Trine-Lise Wilhelmsen ved UiO og er bredt sammensatt av medlemmer fra akademia, Norsk romsenter, Luftfartstilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

* Er bedt om å foreslå en moderne og fremtidsrettet regulering. Skal gi en mer helhetlig regulering av romrelaterte aktiviteter enn dagens lov. Utvalget har lagt vekt på en systematisk, klar og oversiktlig lovutkast.